Boli vás chrbat? SM system

29.05.2014 23:58

https://www.youtube.com/watch?v=qyOttn5DUSk